De stichting

De Stichting is op 4 mei 1995 opgericht, door Heine en Hielkje Tolsma en stelt zich ten doel vanuit christelijke bewogenheid en onder aanvaarding van de Bijbelse boodschap als bron en richtsnoer voor het leven, activiteiten te ontplooien en hulp te bieden, aan kinderen die bedreigd worden door de nucleaire gevolgen van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl.

De Stichting tracht onder andere haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en op locatie distribueren van hulpgoederen, zoals: kleding, schoeisel, speelgoed en lectuur.

Het werk bestaat in belangrijke mate uit het ondersteunen van activiteiten van christelijke organisaties en kerken, die in Wit-Rusland aan hulpverlening doen.

Organisatorisch

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Ruim 15 daarvan houden zich bezig met het inzamelen en sorteren van kleding en andere hulpgoederen.

Al het werk wat in de stichting wordt gedaan, is op basis van vrijwilligheid, zonder dat er een geldelijke beloning tegenover staat. Wel is er recht op vergoeding, als er in de uitoefening van het werk onkosten worden gemaakt.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

VoorzitterAndre Boele

Dhr. A. Boele
voorzitter@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)6 159 542 64

SecretarisChristine Boele

Mevr. C.J. Boele - Moeke
secretaris@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)6 331 762 19

PenningmeesterIngrid Voortman

Mevr. M.M. Voortman
penningmeester@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)35 6024 274

Financiën

Jaarverslag 2023

De stichting streeft ernaar om met het binnengekomen gelden (giften en opbrengsten van oudpapier) de allerarmsten in Belarus te helpen. In 2023 hebben wij een aantal grote giften ontvangen.
Net zoals vorig jaar is er geen reis naar Wit-Ruslandgemaakt, daarom zijn er geen reis- en verblijfkosten. Er heeft 1 transport plaatsgevonden, de kosten hiervan lagen hoger dan in het voorgaande jaar. Dit jaar was er geen extra vergoeding vanuit de overheid, om de gestegen energietarieven te compenseren.
De ondersteuning aan de programma's is daarom lager dan in 2022.

Hieronder is kort weergegeven hoe de inkomsten worden ingezet voor onze twee hoofddoelen.
In het kort samen te vatten als:

  1. Het inzamelen, verzenden en op locatie distribueren van hulpgoederen, en
  2. het ondersteunen van activiteiten van christelijke organisaties en kerken, die in Wit-Rusland aan hulpverlening doen, en
  3. bedrijfsvoeringskosten zoals huur, gl&w en onderhoudskosten.

Jaarverslagen in detail

Hier zijn de jaarverslagen te vinden van de afgelopen 9 jaar.

ANBI

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn.

ANBI jaarverslagen

Beleidsplan 2024-2028

Het beleidsplan van onze stichting is hier te lezen.

Privacy Statement

Onze stichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij adviseren u hier kennis van te nemen zodat u weet wat uw rechten zijn.

Lees onze volledige privacy statement hier.