De stichting

De Stichting is op 4 mei 1995 opgericht, door Heine en Hielkje Tolsma en stelt zich ten doel vanuit christelijke bewogenheid en onder aanvaarding van de Bijbelse boodschap als bron en richtsnoer voor het leven, activiteiten te ontplooien en hulp te bieden, aan kinderen die bedreigd worden door de nucleaire gevolgen van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl.

De Stichting tracht onder andere haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en op locatie distribueren van hulpgoederen, zoals: kleding, schoeisel, onderwijs-materiaal, medicijnen, rolstoelen, speelgoed en lectuur.

Het werk bestaat in belangrijke mate uit het ondersteunen van activiteiten van christelijke organisaties en kerken, die in Wit-Rusland aan hulpverlening doen.

Organisatorisch

Onze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers. Ruim 15 daarvan houden zich bezig met het inzamelen en sorteren van kleding en andere hulpgoederen. Daarnaast helpen er 16 mensen bij de maandelijkse oud papier inzameling ter financiering van ons depot aan de kostverlorenweg te Soest.

Al het werk wat in de stichting wordt gedaan, is op basis van vrijwilligheid, zonder dat er een geldelijke beloning tegenover staat. Wel is er recht op vergoeding, als er in de uitoefening van het werk onkosten worden gemaakt.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

VoorzitterAndre Boele

Dhr. A. Boele
voorzitter@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)6 159 542 64

SecretarisChristine Boele

Mevr. C.J. Boele - Moeke
secretaris@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)6 331 762 19

PenningmeesterIngrid Voortman

Mevr. M.M. Voortman
penningmeester@kinderhulptsjernobyl.nl
+31 (0)35 6024 274

Financiën

Jaarverslag 2021

De stichting streeft ernaar om met het binnengekomen geld (giften en opbrengsten van oudpapier) de allerarmsten in Wit-Rusland te helpen. Waarbij de oud papier opbrengsten de bedrijfsvoeringkosten (m.n. huur depot) volledig dekken.
In 2021 konden we net zoals vorig jaar niet naar Wit-Rusland reizen, daarom zijn er geen reis- en verblijfkosten gemaakt, hierdoor is ongeveer €1.000,= 'bespaard'.
In 2021 is de prijs per verhuisdoos van €1,50 naar €2,10 per stuk gestegen, het effect daarvan is een stijging van ruim €850,= aan kosten. Er heeft maar 1 transport plaatsgevonden.
Giften van derden en opbrengst uit oud papier is licht gestegen t.o.v. 2020. Dit zorgt er mede voor dat we dit werk kunnen blijven doen.

Hieronder is kort weergegeven hoe de inkomsten worden ingezet voor onze twee hoofddoelen.
In het kort samen te vatten als:

  1. Het inzamelen, verzenden en op locatie distribueren van hulpgoederen, en
  2. het ondersteunen van activiteiten van christelijke organisaties en kerken, die in Wit-Rusland aan hulpverlening doen, en
  3. bedrijfsvoeringkosten, zoals huur, gas, licht en water.

Jaarverslagen in detail

Hier zijn de jaarverslagen te vinden van de afgelopen 8 jaar.

Beleidsplan 2019-2023

Het beleidsplan van onze stichting is hier te lezen.

Privacy Statement

Onze stichting verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij adviseren u hier kennis van te nemen zodat u weet wat uw rechten zijn.

Lees onze volledige privacy statement hier.

ANBI

Stichting Kinderhulp Tsjernobyl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn.

ANBI jaarverslagen